Elementy 0

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Loft Kulinarny

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ALKOHOLOWYCH

SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT KULINARNY

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży produktów alkoholowych (zwanych dalej „Produktami”) z asortymentu sklepu internetowego LOFT KULINARNY (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) prowadzonej przez OLEWNIK sp. z o.o. w Świerczynku, jak też określa zasady i warunki świadczenia przez OLEWNIK sp. z o.o. w Świerczynku usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy LOFT KULINARNY (adres internetowy: ) prowadzony jest przez OLEWNIK sp. z o.o. w Świerczynku, Świerczynek 10a, 09-210 Drobin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294563 NIP 774-30-37-607. REGON 14116962 e-mail: sklep@loftkulinarny.pl (zwaną dalej jako: „Spółka”), nr tel. Sklepu Internetowego: 506-206-427 Spółka posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
  a) do 4,5% alkoholu oraz piwa nr OR.7340.23.A.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. wydane przez Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin
  b) od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr OR.7340.23.B.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. roku wydane przez Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin
  c) powyżej 18% alkoholu nr OR.7340.23.C.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. roku wydane przez Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin
 2. Postanowienia niniejszego Regulamin stosuje się tak w sprzedaży produktów dokonywanej z udziałem konsumentów, jak i innych podmiotów, w tym przedsiębiorców’
 3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednakże jest ona konieczna w celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności złożenia przez klienta zamówienia na zakup Produktów i zawarcia umowy kupna – sprzedaży Produktów;
 4. W sprawach nieuregulowanych odrębnie niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego loftkulinarny.pl https://loftkulinarny.pl/regulamin-sklepu.
 5. Kupującym Produkty może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto e-mail oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupno Produktów może nastąpić na rzecz zalogowanego klienta posiadającego konto klienta w Sklepie Internetowym, jak też klienta dokonującego zakupów Produktów nie posiadającego konta klienta w Sklepie Internetowym;

ZAWARCIE UMOWY I ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. Miejscem zawierania Produktów realizacji umów kupna – sprzedaży Produktów jest punkt sprzedaży prowadzony przez Spółkę w Grill Bar Stara Wędzarnia przy ul. Płońska 1, 09-210 Drobin
 2. Każdy klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym, oprócz wymogów przewidzianych „Regulaminem sklepu internetowego loftkulinarny.pl” zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić swoją pełnoletność: poprzez oświadczenie – w wypadku klientów nie posiadających konta klienta w Sklepie Internetowym, poprzez zapisaną zgodę – w wypadku klientów zalogowanych i posiadających konto klienta w Sklepie Internetowym, a także zobowiązany jest złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu – poprzez oświadczenie w wypadku klientów nie posiadających konta klienta w Sklepie Internetowym, poprzez zapisaną zgodę – w wypadku klientów zalogowanych i posiadających konto klienta w Sklepie Internetowym. Każdy z klientów składając zamówienie zobowiązany jest także złożyć oświadczenie, iż zamówień chwili składania zamówienia nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, jak też podawane dane osobowe są kompletne i prawdziwe;
 3. Składanie zamówień Produktów następuje poprzez formularz Koszyka Zakupów;
 4. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktów, klient zobowiązuje się do odebrania zakupionych Produktów:albo osobiście w punkcie sprzedaży wskazanym w ust.1, w terminie wskazanym przez Sklep Internetowym jako termin realizacji złożonego zamówienia. Odbiór osobisty Produktów w tym trybie jest nieodpłatny, wymaga jednak identyfikacji oraz stwierdzenia pełnoletności osoby klienta, danych złożonego zamówienia i potwierdzenia, iż w chwili odbioru Produktów klient nie znajduje się w stanie nietrzeźwości.albo za pośrednictwem osoby trzeciej – firmy kurierskiej (drogą przesyłki kurierskiej), która odbierze Produkty w imieniu i na rzecz klienta na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa szczególnego, upoważniając Spółkę do wydania Produktów wskazanej przez Spółkę firmie kurierskiej. Odbiór Produktów dokonany w takim trybie jest odpłatny i następuje na koszt klienta, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w Sklepie Internetowym. Kurier uprawniony jest do weryfikacji tożsamości, pełnoletniości oraz trzeźwości osoby odbierającej przesyłkę zawierającą zakupione Produkty. W przypadku gdy klient udziela pełnomocnictwa wskazanej przez Spółkę firmie kurierskiej, firma kurierska jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia Produktów oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej Produkty, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie.
  albo za pośrednictwem innej, pełnoletniej osoby fizycznej, wyraźnie upoważnionej na piśmie przez klienta osoby, do odebrania zakupionych Produktów. Odbiór osobisty Produktów w tym trybie jest nieodpłatny, wymaga jednak identyfikacji oraz stwierdzenia pełnoletności osoby upoważnionej przez klienta, osoby klienta, danych złożonego zamówienia i potwierdzenia, iż w chwili odbioru Produktów osoba upoważniona przez klienta nie znajduje się w stanie nietrzeźwości.
 5. W wypadku dostawy zakupionych Produktów w drodze przesyłki kurierskiej klient zobowiązany jest do zweryfikowania opakowania przesyłki zawierającej zakupione Produkty w chwili jej odbioru, zwłaszcza sposobu opakowania, celem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń lub naruszeń opakowania Produktów, jak i samych Produktów;
 6. Produkty nie będą wydane ani przez Sklep Internetowy, ani przez kuriera osobie niepełnoletniej lub nienależycie upoważnione przez klienta do odbioru zakupionych Produktów ani osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń Sklep Internetowy zatrzyma Produkty (bądź kurier zwróci Produkty do Sklepu Internetowego na koszt klienta) a Sklep Internetowy będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży Produktów.
 7.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych odrębnie niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego loftkulinarny.pl https://loftkulinarny.pl/regulamin-sklepu.oraz przepisy kodeksu cywilnego, jak również inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pin It on Pinterest

Share This