Elementy 0

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Loft Kulinarny

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  loftkulinarny.pl

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

1.2. Konsument – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Operator – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy www.starawedzarnia.com.pl

1.4.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.loftkulinarny.pl

1.6.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy Operatora dostępny pod adresem www.loftkulinarny.pl , za pomocą którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

1.7.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

1.8. Umowa sprzedaży –

umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego, na mocy której Operator zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Operatorowi cenę.

1.9. Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Operatora pozwalająca na korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, polegająca na gromadzeniu oraz udostępnianiu Klientowi informacji związanych z Zamówieniem oraz innych danych podanych przez Klienta, oznaczona indywidualnie loginem i hasłem ustalonym przez Klienta.

1.10. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Prowadzącego za zgodą Klienta, polegająca na przesyłaniu drogą e-mail informacji handlowych i/lub marketingowych dotyczących produktów własnych Prowadzącego.

1.11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone na formularzu udostępnionym na stronie www.loftkulinarny.pl , zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.12.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.13.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym dostępnym  pod adresem: www.loftkulinarny.pl

2.2.  Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia oraz realizacji Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

2.4.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.loftkulinarny.pl , prowadzony jest przez Olewnik, posiadający adres: Świerczynek 10A, 09-210 Drobin, Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000294563; NIP 774 30 37 607; REGON 141196962. 

2.5.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.loftkulinarny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.8.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Olewnik Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Operator oferuje sprzedaż Towarów spożywczych wolnych od wszelkich wad za pomocą sieci Internet. Bieżąca oferta sklepu internetowego jest aktualizowana w zakresie nowych pozycji sprzedażowych oraz specyfikacji sprzedażowych.

2.11. Składanie Zamówień przez Klientów pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Operatora ceny oraz opłat zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

3.2. Zamówienia w sklepie internetowym nie mają ograniczonych ram czasowych. Złożenie zamówienia jest warunkowane przez odpowiednie wykonania kolejnych czynności określonych w formie uzupełnienia specyfikacji formularza zamówienia. Wypełnienie wymaganych wszystkich danych formularza jest wymagane dla pomyślnej realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru.

3.3. Klient może dokonać zakupu bez rejestracji korzystając z opcji „Zamów bez rejestracji”.

3.4. Klient może skorzystać z rejestracji tzn. z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Operatora, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

3.5. Warunkiem rejestracji jak i zakupu bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.6. W myśl przepisów prawa cywilnego dokonane zamówienie ze strony klienta stanowi ofertę. Sklep internetowy  zastrzega sobie możliwość do odmówienia realizacji zamówienia, w wypadku nie podania precyzyjnych danych złożonego formularza, podania danych nieprawdziwych oraz wystąpienia wszelkich braków informacji kluczowych dla pomyślnej realizacji transakcji i dostawy zakupów. Odmowa realizacji zamówienia przez sklep będzie przekazywana w formie informacji tekstowej do klienta na jego adres e-mailowy zgodny z wypełnionym przez niego formularzem.

3.7. Zakres asortymentów umieszczony w sklepie internetowym nie jest równoznaczny z ich aktualną dostępnością w magazynie oraz konsekwentną możliwością realizacji zamówienia.

3.8. Umowa sprzedaży zamówionego towaru zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy. Każdorazowe złożenie zamówienia przez klienta w sklepie, potwierdzane jest wiadomością zwrotną na adres e-mailowy kupującego, zgodny z wypełniony formularzem.

3.9. Ceny poszczególnych produktów umieszonych w sklepie internetowym www.loftkulinarny.pl są cenami w walucie polskiej (PLN) z wliczonym podatkiem VAT, stanowiącym ceny brutto.

3.10. Oferta sklepu internetowego składa się z pozycji o wystandaryzowanej wadze, poszczególne indeksy są przeliczane w formie sztukowej. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia w wypadku gdy ostateczny koszyk zakupowy nie będzie spójny ze złożonym przez niego zamówieniem. 

3.11. Cena poszczególnych pozycji zakupowych nie jest ostatecznym kosztem zakupu, doliczane są dodatkowo koszty dostawy. Cena widniejąca w sklepie internetowym jest aktualnym stanem w chwili dokonywania zakupów przez klienta. Sklep na wniosek kupującego wystawia wedle wyboru fakturę VAT na osobę fizyczną lub firmę. W przypadku faktury VAT na firmę kluczowe jest podanie danych przez klienta celem wystawienia tego dokumentu.

3.12. W przypadku braków magazynowych poszczególnych pozycji zakupowych Sklep internetowy jest zobowiązany do poinformowania klienta o zaistniałej sytuacji niedostępności towarów ujętych w jego koszyku zakupowym, najpóźniej do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez kupującego. W informacji tej sklep podaje możliwy termin dostępności danego produktu. Klient w przypadku otrzymania w/w informacji od sklepu, jest zobowiązany do podjęcia decyzji w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji. Może on odstąpić od dokonania zamówienia lub zmodyfikować odpowiednio koszyk zakupowy o dostępne pozycje. W przypadku braku otrzymania przez Sklep w w/ terminie informacji od kupującego sklep internetowy anuluje całe zamówienie.

3.13. Klient może dokonać zmiany Zamówienia wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, najpóźniej do godziny 17.00 tego dnia, w którym złożył Zamówienie.

3.14.  Prezentowane zdjęcia produktów w sklepie internetowym nie oddają rzeczywistego wyglądu danego asortymentu, mogą wystąpić pewne różnice wizualne.

3.15. Operator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Olewnik Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Olewnik Sp. z o.o.

3.16.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Olewnik Sp. z o.o.

3.17. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

3.18. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Olewnik Sp. z o.o.,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

4.1. Działalność oraz dystrybucja sklepu internetowego jest ograniczona wyłącznie do obszaru terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży i wysyłki Towaru poza granice kraju wymagają każdorazowo dodatkowych uzgodnień pomiędzy Klientem, a Sklepem.

4.2. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób wysyłki: przesyłką kurierską przedpłaconą, przesyłką kurierską pobraniową, albo usługą paczkomaty (przedpłata). Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane w czasie składania Zamówienia, ponadto Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając zakładkę „Czas i koszty dostawy”. Przewoźnik dostarcza Towar Klientowi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.4. W indywidualnych przypadkach koszt dostawy może odbiegać od szacunkowego kosztu dostawy wskazywanego podczas procesu Zamówienia, o czym klient będzie poinformowany mailowo lub telefonicznie przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4.5. Zamówienia wysyłane są do Klienta od poniedziałku do czwartku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku płatności w formie przelewu na rachunek bankowy lub za pośrednictwem karty kredytowej, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu, w którym nastąpi autoryzacja płatności, z kolei w przypadku płatności za pobraniem termin ten jest liczony od dnia roboczego następnego po dniu zawarcia Umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku po godzinie 14.00, w piątki, soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy przyjmowane są do realizacji następnego dnia roboczego.

4.6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4.7. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych z zachowaniem wytycznych z pkt. 4.5.

4.8. Czas dostawy zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez klienta adres lub do wybranego przez klienta paczkomatu.

4.9. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 4.7., klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

4.10. Klient, w przypadku zamówień przedpłaconych, zostaje zwolniony z opłat, o których mowa w punkcie 4.3., jeśli wartość jego zamówienia nieuwzględniająca kosztów wysyłki przekroczy lub będzie równa kwocie 100 zł.

4.11. Za Towar Klient może zapłacić w następujący sposób:

a. przedpłata na konto przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr: 93 1020 3974 0000 5802 0124 0514  PKO BP. W tytule płatności prosimy o podanie numeru zamówienia, co ułatwi obsłudze Sklepu szybką identyfikację przelewu.

b. przy odbiorze, czyli za tzw. Pobraniem.

c. przelew elektroniczny i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887

4.12. Dostępne formy płatności za pomocą kart płatniczych:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

4.13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta.

 

5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW i GWARANCJE

5.1.  Olewnik Sp. z o.o. jako Operator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

5.2. Sklep internetowy www.starawedzarnia.com.pl zobowiązuje się do dostarczenia kupującym produktów najwyższej jakości pozbawionych wszelkich wad.

5.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@loftkulinarny.pl lub korespondencyjnie na adres: Olewnik Sp. z o.o. , Świerczynek 10a, 09-210 Drobin Okres składania reklamacji to najpóźniej 14 dni od otrzymania Towaru.

5.4. Protokół reklamacyjny musi zawierać dane teleadresowe z kontaktem do klienta, datę nabycia Towaru, kwotę zapłaconą za Towar i sposób płatności, nr konta bankowego na które mają być zwrócone pieniądze, nr Zamówienia, opis stwierdzonych wad i datę jej stwierdzenia, dodatkowym uzupełnieniem mogą być zdjęcia, określenie żądania oraz inne informacje, które Klient uzna za stosowne. Sklep wymaga kompletności zgłoszenia, i może domagać się od Klienta uzupełnienia protokołu reklamacyjnego.

5.5. Sklep zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane wg wytycznych dostępnych w zakładce „Zwroty i reklamacje” znajdującej się na stronie Sklepu internetowego.

5.6. Sklep może poprosić o zwrot reklamowanego towaru. Reklamowany Towar należy dostarczyć na koszt Sklepu przesyłką poleconą na adres Olewnik Sp. z o.o. , Świerczynek 10a, 09-210 Drobin

5.7. Operator informuje Klientów będących Konsumentami o prawie do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku kiedy Towar albo opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Operator proponuje sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem pod nr tel. 24 267 46 00 w godz. 7:00-15:00 lub na adres e-mail: sklep@loftkulinarny.pl , ewentualnie odmówić odbioru przesyłki. Zaniechanie przez Konsumenta podjęcia działań, o których mowa w niniejszym ustępie nie wpływa na odpowiedzialność Operatora z tytułu wady fizycznej Towary zgodnie z Kodeksem cywilnym.

5.8. Olewnik Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

5.9. Zwrot pieniężny odbywa się tylko drogą przelewu bankowego. Operator nie wysyła przekazów ani pobrań. Operator nie odbieramy również pobrań.

5.10. Olewnik Sp. z o.o. nie jest producentem wszystkich towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

5.11. Reklamacje dotyczące działania serwisu internetowego www.loftkulinarny.pl  w szczególności w zakresie zakładania i korzystania z Konta lub usługi Newsletter, czy problemów ze składaniem Zamówień Klient może zgłosić pisemnie na adres e-mail: sklep@loftkulinarny.pl lub korespondencyjnie na adres: Olewnik Sp. z o.o. , Świerczynek 10a, 09-210 Drobin. Prowadzący zaleca podanie jak największej ilości informacji odnoszących się do nieprawidłowości w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji. Operator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w takiej formie w jakiej otrzymał pismo, chyba że Klient poda inny sposób.

 

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

6.1. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient będący konsumentem, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /alternatywne metody rozstrzygania sporów, tzw. ADR/.  Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.,

6.2. Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

6.3. Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  /tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution)/.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

7.2. W celu skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: sklep@loftkulinarny.pl  lub korespondencyjnie na adres: Olewnik Sp. z o.o. , Świerczynek 10a, 09-210 Drobin

7.3. Zwracany Towar należy odsyłać na adres: Olewnik Sp. z o.o. , Świerczynek 10a, 09-210 Drobin. Zwroty przesyłane pod inny adres nie będą rozpatrywane.

 

8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Operator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Towarów,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienta nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

8.2. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

8.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, a przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach warunków rejestracji w sklepie www.loftkulinarny.pl , na poczet składania w nim zamówień jest Olewnik Sp. z.o.o.  z siedzibą w Świerczynek 10 a, 09-210 Drobin, NIP 774 30 37 607; REGON: 14116962

9.2. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Składając zamówienie Klient składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Klient swoje dane podaje dobrowolnie, są wymagane dla rejestracji w sklepie internetowym oraz możliwości dokonania zakupów.

9.3.  Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji z Klientem. Sklep przetwarza dane w celu realizacji zamówień, m.in. wystawienia faktury VAT oraz prowadzonej sprawozdawczości finansowej.

9.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

9.5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

10.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

10.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2021.

Pin It on Pinterest

Share This